Kategorie

Praca socjalna


Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W praktyce jest to zbiór bardzo różnorodnych działań, które maja na celu przywrócenie lub wzmocnienie normalnego funkcjonowania rodzin. Należą do nich:

  • Mobilizacja do poszukiwania pracy,
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i sądowych,
  • Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia,
  • Mobilizacja do podnoszenia kompetencji rodzinnych i społecznych,
  • Nadzór nad funkcjonowaniem rodziny i opieką nad dziećmi,
  • Tworzenie i realizacja programów samopomocowych dla różnych grup,

Praca socjalna zawsze towarzyszy innym rodzajom pomocy. Czesto jest realizowana za pomocą tzw. "Kontraktu socjalnego", który zawiera plan pomocy, obowiązki rodziny i pomagającego oraz ocenę realizacji.

Odmowa podpisania kontraktu socjalnego może skutkować odmową innych form pomocy.