Kategorie

Opieka długoterminowa z respiratorem


Jest to usługa dla osób wymagających opieki pielęgnacyjnej oraz wspomagania oddechu za pomocą respiratora. Opieka ta jest zwykle kontynuacją leczenia szpitalnego a informacji o możliwym objęciu opieką udzielają lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych z własnej inicjatywy.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta. Ponadto muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki:

1. zakończone i udokumentowane zostało u nich leczenie przyczynowe,
2. są w pełni zdiagnozowani (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja).

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:
• pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
• świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
• tlenoterapii,
• dodatkowej terapii ruchowej.

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. lekarza rodzinnego.

Do skierowania należy dołączyć: • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
• wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów,
• kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii pulmonologii lub intensywnej terapii.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej instytucji udzielającej usług.
Na naszym terenie można skorzystać z pomocy dwóch instytucji:

1) Fundacja HELP
Strona internetowa: www.helpwentylacja.pl
Tel: 61 86 99 388, 606861600

2) NZOZ Dom Sue Ryder prowadzony przez Pallmed Sp. z o.o. ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz
Strona internetowa: domsueryder.org.pl
Tel: 691780006