Kategorie

Domy pomocy społecznej


Osoba, która wymaga całodobowej opieki i nie można jej zapewnić usług opiekuńczych, może być umieszczona w Domu Pomocy Społecznej (DPS).
Do DPS kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na terenie Powiatu Limanowskiego jest obecnie 5 domów pomocy społecznej, z czego 3 prowadzone przez Powiat i 2 niepubliczne.

Pobyt w DPS jest odpłatny. Koszt pobytu wynosi obecnie od 2 600 do 3 300 zł za miesiąc.
Do odpłatności jest zobowiązana osoba kierowana, z której dochodu pobiera się 70 %. Pozostałą należność płaci rodzina (wstępni i zstępni) a jeżeli nie mają odpowiedniego dochodu, wówczas resztę odpłatności ponosi Gmina.

Bardzo istotną sprawą jest to, że na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej niezbędna jest zgoda osoby umieszczanej.
Nie można więc umieścić w DPS osoby, która się na to nie godzi. Jeżeli taka osoba nie jest w stanie takiej zgody wyrazić (np. nie ma kontaktu z otoczeniem albo jest psychicznie chora), to można taką osobę umieścić w DPS tylko za zgodą Sądu Rodzinnego.