Kategorie

Program rządowy 500+

 

Najważniejsze informacje o programie

Co trzeba zabrać ze sobą, żeby szybko załatwić sprawę ?

Prosimy zabrać ze sobą:

  • Numery PESEL członków rodziny
  • Numer konta bankowego jeżeli świadczenie ma być przekazywane przelewem
  • Dowód osobisty i akty urodzenia dzieci będą potrzebne tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie korzystał do tej pory ze świadczeń rodzinnych i system Empati@ nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości członków rodziny.
     

Jaki jest cel nowego świadczenia ?

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
 

Komu i przez jaki czas przysługuje świadczenie wychowawcze ?

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje tym osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 

Na jakie dzieci przysługuje świadczenie wychowawcze ?

 

Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe. Na kolejne dzieci świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.
 

Jakie dziecko jest pierwszym dzieckiem w rodzinie ?

 

Pierwsze dziecko w rodzinie to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku - czyli bliźniaków, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie, wnioskodawca wskazuje, które z nich jest pierwszym dzieckiem.


Gdzie będzie można składać wnioski ?

 

W Gminie Słopnice wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podobnie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, liczy się miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Osoby mające miejsce zameldowania w Słopnicach lecz faktycznie mieszkające w innych gminach, powinny składać wnioski tam, gdzie mieszkają.
Od kiedy będzie można składać wnioski ?
Ustawa weszła w życie od dnia 1 kwietnia i od tego dnia są składane wnioski.


Jakie dodatkowe dokumenty trzeba zlożyć ?
 

Osoby, które obecnie pobierają świadczenia rodzinne i u których w porównaniu z okresem składania wniosków o świadczenia rodzinne nic się nie zmieniło w wystuacji dochodowej ani rodzinnej, złożą tylko oświadczenie, że nic się nie zmieniło i że chcą aby wykorzystać złożone już dokumenty do świadczenia wychowawczego. Jeżeli natomiast nastąpiły zmiany, albo rodzina nie ma świadczeń rodzinnych ale ubiega się o świadczenia na pierwsze dziecko, muszą złożyć oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych, oraz z działalności gospodarczej, jeżeli mają któreś z tych dochodów. 

Ponadto warto zabrać dowód osobisty, numery PESEL członków rodziny i numer konta bankowego. Osoby które nie miały do tej pory świadczeń rodzinnych mogą też zabrać ze sobą akty urodzenia dzieci do skserowania. Akty nie muszą być nowe, mogą być stare. Będą potrzebne tylko wówczas, gdy wnioskodawcy będzie zależeć na czasie a poprzez system Empati@ nie będzie można szybko zweryfikować tożsamości członków rodziny.


Do kiedy będzie można składać wnioski ?

 

Na złożenie wniosku jest czas do dnia 1 lipca 2016 r.włącznie. Osoba która złoży w tym terminie wniosek otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia. Nie ma więc pośpiechu. Nie jest konieczne złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia.


Czy można składać wnioski przez Internet ?

 

Tak, jest taka możliwość. Obecnie przez Internet można składać wnioski o świadczenia z pomocy społecznej, o świadczenia rodzinne i o kartę dużej rodziny. Od 1 kwietnia jest też możliwość składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+). Aby to jednak było możliwe, trzeba dysponować podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym na platformie ePUAP. Wnioski elektroniczne składa się za pośrednictwem portalu Empati@ - w menu po lewej stronie jest specjalna zakładka odsyłająca do tego portalu. 

Podpis elektroniczny można kupić na stronie www.certum.pl 

Profil zaufany zastępuje podpis elektroniczny w instytucjach publicznych i można założyć za darmo na platformie www.epuap.gov.pl 

Wnioski można też składać za pośrednictwem stron internetowych banków. Nie trzeba wówczas dysponować ani podpisem elektronicznym, ani profilem zaufanym. Na stronach tych są szczegółowe informacje. W tym jednak przypadku korespondencja zwrotna z wnioskodawcą będzie prowadzona w postaci papierowej.
 

Jakie jest kryterium dochodowe ?

 

Aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko, miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe wynosi 1 200,00 zł. 
Na drugie i kolejne dziecko świadczenia przysługują niezależnie od dochodu.


Jakie osoby wchodzą w skład rodziny ?

 

Gdy mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
Za który rok będą brane pod uwagę dochody w pierwszym okresie zasiłkowym ?
W pierwszym okresie zasiłkowym będą brane pod uwagę dochody z roku 2014. Nie mniej jednak, w przypadku utraty dochodu, dochód utracony będzie odliczany zaś w przypadku uzyskania dochodu, dochód ten będzie doliczany. Informacje o fakcie utraty lub uzyskania dochodu trzeba będzie wykazać we wniosku.
 

Kiedy ma miejsce utrata dochodu ?

 

Wtedy gdy po roku 2014 nastąpiła utrata dochodu spowodowana:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).


Kiedy ma miejsce uzyskanie dochodu ?

 

Wtedy gdy po roku 2014 nastąpiło uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego i powrotem do pracy,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.


Czy trzeba będzie załączać zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2014 r. ?

 

Nie. Dane o dochodach opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych Ośrodek Pomocy Społecznej pobierze sobie sam. Natomiast dochody nieopodatkowane a taże dochody z działalności gospodarczej trzeba będzie wykazać na oświadczeniach dla wszystkich członków rodziny którzy uzyskują taki dochód.


Co w przypadku pracy za granicą ?

 

W przypadku pracy za granicą jednego z rodziców, wniosek będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, ale będzie on przesłany do Marszałka Województwa, czyli do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS). W takich przypadkach decyzji nie może wydawać Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Ponieważ świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie jest zależne od dochodu, to teoretycznie świadczenia te powinny zostać przyzane. Natomiast w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Art. 8, pkt 4 użyte jest następujące sformułowanie: 
"Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej". 
W różnych krajach są różne świadczenia, mają róże nazwy i różny charakter. Może to więc zależeć od kraju.
 

Czy świadczenie może być przekazywane w formie rzeczowej ?

 

Tak. W przypadku gdy osoba pobierająca świadczenie marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Będzie to weryfikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


Gdzie można znaleźć cały tekst ustawy ?

 

Tekst całej ustawy jest dostępny na stronie internetowej Sejmu 
lub tutaj w formacie PDF


Czy są może jakieś infolinie telefoniczne ?

 

Tak.
Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej: 22 529 06 68 
Infolinia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 12 392 15 83, 12 392 15 85 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słopnicach informacje można uzyskać u pracowników do spraw świadczeń rodzinnych: 18 33-47-432, 18 33-47-430